• PSU Calculator
900 Watts & Above

900 Watts & Above

 • New V1300 Platinum
 • New V1000 Platinum
 • MasterWatt Maker 1500
 • MasterWatt Maker 1500 (no Bluetooth)
 • MasterWatt Maker 1200
 • MasterWatt Maker 1200 (no Bluetooth)
 • MasterWatt Maker 1200 MIJ
 • V1200 Platinum
 • V1000
800 to 899 Watts

800 to 899 Watts

 • New V850 Platinum
 • New V850 Gold
 • V850
700 to 799 Watts

700 to 799 Watts

 • New MWE Gold 750 Full Modular
 • New MWE Gold 750
 • New V750 Gold
 • G750M
 • MasterWatt Lite 230V - 700W
 • V750 Semi-Modular
 • V750
 • GX750 - CM Storm Edition
 • New MasterWatt 750
 • B700 ver.2
 • B700
 • Thunder 700W
600 to 699 Watts

600 to 699 Watts

 • MasterWatt Lite 600W
 • New Elite V3 230V 600W
 • New MWE Gold 650 Full Modular
 • New MWE Gold 650
 • New Elite V3 600W
 • New V650 Gold
 • G650M
 • MasterWatt Lite 230V - 600W
 • MWE Bronze 650
 • MWE Bronze 600
 • V650 Semi-Modular
 • V650
 • GX650 - CM Storm Edition
 • New MasterWatt 650
 • B600 ver.2
 • B600
 • Thunder 600W
500 to 599 Watts

500 to 599 Watts

 • New MasterWatt Lite 500 Full Modular
 • MasterWatt Lite 500W
 • New Elite V3 230V 500W
 • New MWE Gold 550 Full Modular
 • New MWE Gold 550
 • New Elite V3 500W
 • New V550 Gold
 • Elite V3 550
 • G550M
 • MasterWatt Lite 230V - 500W
 • MasterWatt Lite 230V - 400W
 • MWE Bronze 550
 • MWE Bronze 500
 • Elite V2 550W
 • Elite V2 500W
 • New MWE 550
 • MWE 500
 • V550 Semi-Modular
 • V550
 • GX550 - CM Storm Edition
 • New MasterWatt 550
 • B500 ver.2
 • B500
 • Thunder 550W
 • Thunder 500W
400 to 499 Watts

400 to 499 Watts

 • New Elite V3 230V 400W
 • New Elite V3 400W
 • Elite V3 450
 • G450M
 • MWE Bronze 450
 • MWE 450
 • V450 Semi-Modular
 • MWE 400
 • GX450 - CM Storm Edition
 • New MasterWatt 450
 • B400 Ver.2
 • Thunder 450W
 • Elite Power 460W
 • Elite Power 400W
Under 400 Watts

Under 400 Watts

 • New Elite V3 230V 300W
 • New Elite V3 300W
 • Elite V3 350
 • Elite Power 350W